Uzņēmuma nosaukums:
SIA “RAIRU”

Vienotais reģ. nr.: 54103018121
PVN reģ. nr.: LV54103018121

Juridiskā adrese un administratīvās telpas :
“Kalēji”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

Telefons: +371 26348986

e-pasts: rairu@rairu.lv

Maksājumu rekvizīti:

Banka: A/S Swedbank
S.W.I.F.T HABALV22
IBAN konts LV11 HABA 0551 0042 9488 2

Banka: A/S SEB
S.W.I.F.T UNLALV2X
IBAN konts LV42 UNLA 0007 0034 6707 6