Skip to main content

UZŅĒMUMA POLITIKA 

 

1. IEVADS

SIA “RAIRU” (turpmāk RAIRU) pamatdarbības veids ir mežsaimniecības pakalpojumu sniegšana, bet savas saimnieciskās darbības ietvaros tā pārdod arī kokmateriālus un enerģētisko koksni jeb šķeldu, kā arī no 2021. gada tiek ražotas galdniecības preces.

RAIRU politika ir izstrādāta ar mērķi, lai atspoguļotu RAIRU pamatvērtības, rīcības noteikumus un regulējumus, kas ietekmē ikdienas darbu un lēmumu pieņemšanu. Politika ir paredzēta, lai palīdzētu akcentēt konkrētus noteikumus, vērtības un pieņēmumus.

Šī politika ir veidota tā, lai tiktu ievērotas uzņēmuma un darbinieku vērtības un uzskati par jebkuru situāciju, kurā uzņēmums nonāk. Politika ir veidota, balstoties uz pagātnes pieredzi un vispārpieņemtām normām, apkārtējās un iekšējās vides ietekmi, uzņēmuma darbības specifiku un citiem svarīgiem faktoriem. Politika ir tas, kas vieno visus uzņēmuma darbiniekus un pašu uzņēmumu.

RAIRU atzīst Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas “Global Compact” 10 principus tādās svarīgās jomās kā: darbs un cilvēktiesības; veselība un drošība; vide; un uzņēmējdarbības ētika, ieskaitot cīņu pret korupciju. (1. Pielikums).

RAIRU uzņēmuma mērķis ir radīt augstāko pievienoto vērtību katrā savā darbībā, lai ikviens RAIRU darbinieks, klients un sadarbības partneris būtu pārliecināts par paveikto. Mums ir svarīgi radīt vidi, kurā darbiniekam būtu drošības sajūta un pārliecība par augstāko kvalitāti ik solī; klientam pārliecība, ka uzticētais uzdevums tiks izpildīts pēc labākās sirdsapziņas, profesionāli un ar redzējumu ilgtermiņā. RAIRU strādā, vadoties pēc godīgas konkurences pamatprincipiem.

Vērtības, kas ir RAIRU pamatnostādnes:

 • komanda;
 • profesionalitāte;
 • stabilitāte;
 • godīgums;
 • drošība;
 • vides ilgtspēja.

RAIRU politika ir saistoša visiem darbiniekiem.

2. DARBA VIDE

RAIRU darbojas kā sociāli atbildīgs uzņēmums, kas savu iespēju robežās nodrošina darbinieku izaugsmi un kopējo nozares attīstību, radot ilgtspējīgu nodarbinātību un pievienoto ekonomisko vērtību.

RAIRU ir apņēmies uzturēt un nodrošināt labvēlīgu un drošu darba vidi visiem uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem. Attiecīgi mēs nepieļaujam diskrimināciju, jebkāda veida vardarbību vai uzmākšanos darba vietā.

Visu vadītāju un darbinieku pienākums ir nodrošināt labvēlīgu un drošu darba vidi, lai sasniegtu šo mērķi. Katrs no mums ir personīgi atbildīgs pret saviem kolēģiem un Uzņēmumu, aktīvi piedalīties labvēlīgas un drošas darba vides veidošanā.

Uzņēmums ir izveidojis šo labvēlīgās darba vides politiku, kas paļaujas uz to, ka ikviens mūsu darba vietā ne tikai atturas no šādas uzvedības, bet arī identificē un ziņo par diskrimināciju, vardarbību un uzmākšanos darba vietā, kad tā notiek.

Galvenie principi uz kuriem ir koncentrēta Uzņēmuma politika:

 • uzņēmums nelegāli neizmanto bērnu darbu – tas nozīmē, ka RAIRU netiek nodarbināti bērni, kas ir jaunāki par 15 gadiem, bet bērni, kas ir sasnieguši minimālo nodarbinātībai pieļaujamo vecumu, netiek nodarbināti bīstamos darba apstākļos vai darbos, kas varētu kaitēt bērna personīgajai izaugsmei, tikumībai un attīstībai;
 • uzņēmums aizliedz un neatbalsta visus piespiedu darba veidus – tas nozīmē, ka jebkurš darbinieks var brīvi uzsākt un brīvi izbeigt darba tiesiskās attiecības;
 • uzņēmums aizliedz un neatbalsta jebkāda veida vardarbību darba vidē;
 • uzņēmums nodrošina, ka nodarbinātībā un profesijā nav diskriminācijas;
 • uzņēmums ievēro biedrību, apvienību un arodbiedrību dibināšanas brīvību un tiesības uz koplīgumu;
 • uzņēmums ievēro Latvijas tiesību aktos un Latvijā ratificēto ILO 1 ) konvenciju noteiktās prasības.

RAIRU uzņemas atbildību par saviem darbiniekiem un cenšas viņiem radīt drošu un veselīgu darba vidi – tiek veikta visu darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana, dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu (iemaksa netiek ieturēta no darbinieka darba samaksas) kā arī veselības apdrošināšana.

RAIRU respektē savu darbinieku privātumu un aizsargā attiecīgu informāciju, nepieļauj darbinieku diskrimināciju, visiem darbiniekiem ir tiesības uz taisnīgu un vienlīdzīgu izturēšanos.

Darbiniekiem, kuriem ir vienāda kvalifikācija, pieredze un darba rezultāti, ir jāsaņem vienāda samaksa par vienādu darba apjomu. Lai sekmētu darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu, RAIRU var nosūtīt darbiniekus uz kvalifikācijas kursiem.

Ikviens darbinieks ir personiski atbildīgs par labvēlīgas vides izpildi, ievērojot visas ar veselību un drošību saistītās procedūras un uzturot darbavietu drošu un veselīgu. Par visiem negadījumiem darbavietā, nedrošu aprīkojumu, nedrošiem darba veidiem un apstākļiem ir jāziņo tiešajam vadītājam vai par darba drošību atbildīgajai personai. Tas attiecas arī uz alkohola un nelegālo narkotiku lietošanu darbavietā.

Katrs vadītājs ir atbildīgs par atbilstošas veselības un drošības informācijas sniegšanu RAIRU darbiniekiem, kā arī darbinieku apmācību par drošu evakuāciju no ēkām un pareizu darbu ar darbavietā esošo aprīkojumu, darbarīkiem un ķimikālijām.

1 International Labour Organization – no angļu valodas “Starptautiskā darba organizācija”.

3. DARBA SAMAKSA

RAIRU ir pienākums:

 • izmaksāt darba samaksu darba līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Darba samaksas izmaksu, veicot bezskaidrā naudā, ar pārskaitījumu darbinieka kontā;
 • nodrošina taisnīgu samaksu un saprātīgu darba laiku – darba nedēļas ilgums nedrīkst pārsniegt attiecīgās valsts likumos noteikto, kā arī nosoda jebkāda veida piespiedu darbu vai bērnu darbu;
 • pirms darbinieks uzsāk darbu, iepazīstināt viņu ar veicamo darbu un tā apstākļiem, darba kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citiem ar darba veikšanu saistītiem noteikumiem;
 • nodrošināt tādu darba organizāciju un darba apstākļus, tajā skaitā individuālos aizsardzības līdzekļus, lai darbinieks varētu izpildīt viņam noteikto darbu, nekaitējot savai veselībai un dzīvībai, tajā skaitā instruēt par rīcību nelaimes gadījumos;
 • izsniegt darbiniekam nodarbinātā apliecību, tajā norādot darbinieka vārdu un uzvārdu, personas kodu, darbinieka fotogrāfiju, šā darba līguma noslēgšanas datumu un numuru, Darba devēja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, apliecinot to ar savu parakstu;
 • atlaižot darbinieku no darba, izmaksāt atlaišanas dienā visas naudas summas, kas pienākas no darba devēja;
 • darba devējam ir tiesības, savu likumīgo pienākumu izpildes nodrošināšanai, veikt darbinieka personas datu apstrādi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. DARBA DROŠĪBA

RAIRU mērķtiecīgi strādā, lai novērstu jebkādu kaitējumu un aizsargātu savus darbiniekus un sadarbības partnerus no drošības un veselības apdraudējumiem darba vidē. Par darba drošību uzņēmumā ir atbildīgs darba drošības speciālists, kurš instruē jaunos darbiniekus, kā arī veic esošo darbinieku atkārtotu instruēšanu.

RAIRU darba drošība un tās pārvalde tiek īstenota:

  • ievērojot darba aizsardzības normatīvajos aktos un standartos izvirzītās prasības;
  • veicot regulāru darba vides iekšējo uzraudzību, t.i., iespējamo darba vides risku identificēšanu, novērtēšanu un identificēto risku samazināšanas vai novēršanas pasākumus;
  • regulāri apkopojot informāciju par notikušajiem un gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem un negadījumiem darbā un arodslimībām, veicot šīs informācijas analīzi, izvērtēšanu un nosakot pasākumus to samazināšanai;
  • atbilstoši iekārtojot darba vidi, t.i., darbu pielāgojot indivīdam, darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā;
  • regulāri apmācot un instruējot uzņēmumu darbiniekus par darba aizsardzību un darba aizsardzības nozīmi darba procesu uzlabošanā un veselības saglabāšanā;
  • nodrošinot ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem darbiniekus, kuri pakļauti veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem;
  • nodrošinot obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem, tādejādi regulāri vērtējot darba vides faktoru ietekmi uz viņu veselības stāvokli;
  • sadarbojoties ar darbiniekiem darba aizsardzības jomā, aicinot tos aktīvi piedalīties arodveselības un darba drošības jautājumu plānošanā un pilnveidošanā, informējot par novērotām neatbilstībām un izsakot uzņēmumu augstākajai vadībai ierosinājumus;
  • veicinot uz atklātību vērstu iekšējo kultūru un aicinot ziņot ikvienu par iespējamiem pārkāpumiem darba aizsardzībā; situācijām, kas pakļauj darbinieku vai sadarbības partneri arodslimības riskam vai nelaimes gadījumam darbā.

5. VIDE UN EKOLOĢIJA

RAIRU katrā lēmumā un darbībā meklē videi piemērotāko risinājumu, lai kopīgi Latvijas nākotni veidotu zaļāku. Tiek ievērotas visas vides prasības savā darbā un pati RAIRU komanda plāno kā darbību var īstenot pēc iespējas ekoloģiskāk. RAIRU meža darbu ekoloģijai jābūt tādai, kas būtiski neapdraud citus meža izmantošanas veidus. Rūpes par vidi iekļautas katrā solī – no izlietotās eļļas tālākas izmantošanas, riepu utilizācijas, tīras darba vides līdz ilgtermiņa lēmumiem mežsaimniecībā. RAIRU strādā, lai nākotnē Latvija būtu kopta, tīra un pieejama nākamajām paaudzēm.

RAIRU ievēro un seko visiem pašreizējiem spēkā esošajiem likumiem un citām prasībām, kas attiecas uz savas darbības, produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi. Izmantojot pieejamās tehnikas un pamatojoties nozares labajā praksē, ievieš īpašas procedūras un attīstības plānus, lai identificētu savas darbības ietekmi uz vidi, izvairītos un/vai samazinātu tās negatīvu ietekmi, cīnītos pret klimata pārmaiņām.

Ar visiem ražošanas procesos radītajiem atkritumiem pirms to utilizācijas, rīkojas atbilstoši vietējiem likumiem. Atbilstoši vietējiem likumiem, atbildīgi rīkojas ar visiem atkritumiem (identificē, uzglabā, utilizē, apstrādā), īpaši bīstamajiem atkritumiem. Nodrošina, ka jebkura viela, kas rada risku videi, tiek identificēta, attiecīgi apzīmēta un uzglabāta tā, lai novērstu jebkādu piesārņojuma risku.

6. DATU APSTRĀDE

RAIRU rūpējas par privātumu un personas datu aizsardzību, un ievēro datu subjektu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

RAIRU darbinieku, sadarbības partneru un privāto klientu personas dati tiek atklāti revidentiem, apdrošināšanas sabiedrībām valsts vai pašvaldību iestādēm (to likumisko pienākumu pildīšanas nolūkā). Dati var tikt atklāti arī bankām saistībā ar uzņēmējdarbības veikšanu. Vispārīgi dati, kas var saturēt informāciju, kas klasificēta kā personas dati, piemēram, kadastra reģistra numurs, var tikt atklāti dažādām mežkopības apvienībām. Turklāt īpašos gadījumos atklāt datus mežkopības sektora pētniecības un attīstības nolūkos. Citām personām (klientiem, darījumu partneriem utt.), RAIRU darbinieku, sadarbības partneru un privāto klientu personas dati izpausti netiek.

Datus, saskaņā ar Regulas 6.pantu, apstrādā šādiem nolūkiem:

  • klienta identificēšanai;
  • rēķina sagatavošanai;
  • pakalpojuma sniegšanai;
  • pakalpojuma darbības nodrošināšanai;
  • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
  • pakalpojuma reklamēšanai un izplatīšanai;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai;
  • maksājumu un norēķinu administrēšanai;
  • parādu atgūšanai un piedziņai;
  • plānošanai un uzskaitei;
  • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

7. KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKU NOVĒRŠANA

RAIRU savā darbībā nepieļauj korupciju un interešu konflikta situācijas, kā arī sagaida līdzvērtīgu attieksmi un uzvedību no saviem darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem. RAIRU nodrošina, ka ikviens tā darbinieks ir informēts par interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas kārtību.

RAIRU regulāri izvērtē interešu konflikta un korupcijas riskus, lai mazinātu to ietekmi uz RAIRU finansēm, reputāciju un noteikto stratēģisko mērķu izpildi.

RAIRU valde un darbinieki lēmumus pieņem tikai RAIRU interesēs. Valdei un darbiniekiem ir aizliegts pieņemt lēmumus savu radinieku interesēs, kā arī lobēt ar sevi saistīto personu intereses.

RAIRU darbiniekiem ir aizliegts pieņemt vai piedāvāt tiešas vai netiešas dāvanas, naudu un naudai pielīdzināmus priekšmetus, izklaides piedāvājumus, priekšrocības, ja tās saistītas ar darba pienākumu pildīšanu un ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai RAIRU darbības objektivitāti.

RAIRU darbiniekiem ir pienākums informēt RAIRU valdi par interešu konflikta riskiem, jebkādām koruptīvām darbībām.

RAIRU neatbalsta un nepieļauj kukuļošanu un korupciju ne finansiāli, ne citos veidos un nekādos darījumos vai attiecībās.

RAIRU līdzekļu vai citu aktīvu izmantošana jebkādiem nelikumīgiem vai neatbilstošiem mērķiem ir stingri aizliegta.

RAIRU apzinās, ka pat mājiens jeb netieša norāde uz korupciju vai kukuļošanu var negatīvi ietekmēt RAIRU reputāciju un mazināt sabiedrības uzticību.

Ikvienam ir pienākums ziņot, ja ir aizdomas par kukuļošanu vai koruptīvām darbībām vai to mēģinājumiem.

8. KOMERCNOSLĒPUMS UN KONFIDENCIALITĀTE

RAIRU nosaka, ka saskaņā ar “Komercnoslēpuma aizsardzības likumu” par komercnoslēpumu nav uzskatāma informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem iekļaujami to fizisko vai juridisko pārskatos, kuras veic saimniecisko darbību. Piemēram, publiski atrodamā informācija Lursoft, Firmas.lv datu bāzēs, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Eiropas savienības u.c. datu bāzes. Visa pārējā grāmatvedībā esošā informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un ir pieejama vienīgi revīziju veicējiem, nodokļu administrācijai, tiesībaizsardzības iestādēm, tiesām, kā arī citam institūcijām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

Par komercnoslēpumu ir uzskatāma jebkura publiski nepieejama finanšu, juridiska vai mārketinga un cita komerciālā informācija, tajā skaitā:

  • finansiālais stāvoklis, parādu esamība, apgrozāmo līdzekļu apmērs;
  • debitori un kreditori;
  • informācija par darbinieku darba algām, piemaksu un prēmiju aprēķina metodiku un summām;
  • ienākumi un izdevumi no preču un pakalpojumu realizācijas;
  • informācija par klientiem un partneriem;
  • esošie un potenciālie riski (t.s. uzsāktās un potenciālās tiesvedības);
  • sniegto pakalpojumu specifika;
  • pakalpojumu pārdošanas apjomi;
  • noslēgto juridisko līgumu galvenās sastāvdaļas un nosacījumi (cenas, termiņi u.c.);
  • informācija par klientu, piegādātāju, pārstāvju, partneru un starpnieku sastāvu;
  • informācija par vajadzību pēc materiāliem, izejvielām u.c.;
  • tehniskais aprīkojums (līmenis, iespējas, perspektīvas, tehnoloģijas);
  • iekšējo, ienākošo un izejošo dokumentu saturs.

Sastādot darba līgumu ar darbiniekiem, tiek paredzēts, ka darbinieki ievēros šādus komercnoslēpuma principus:

  • neizpaust viņa rīcībā nonākušo informāciju, kas ir RAIRU komercnoslēpums (darba algas, piemaksu un prēmiju apmērus), ražošanas un citus noslēpumus, kā arī rūpēties par to, lai šāda klasificētā informācija tieši vai netieši nebūtu pieejama trešajām personām;
  • darbiniekam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu 3 gadu laikā pēc darba attiecību pārtraukšanas ar RAIRU.

Sastādot līgumus ar sadarbības partneriem un trešajām pusēm, tiek paredzēts, ka

  • ja līguma ietvaros sadarbības partneris pieprasa aizpildīt anketas un pielikumus, tiem jābūt skaidri saprotamiem un nepārprotamiem. RAIRU var atteikties aizpildīt šāda veida dokumentāciju, ja tas pārkāpj personas datu aizsardzību, konfidencialitāti, vai komercnoslēpumu. Anketām jābūt samērīgām, ievērojot Latvijas Republikas un ES likumdošanu. RAIRU ir tiesības pieprasīt darījumu partneriem paskaidrot detalizētu tiesisko pamatu, uz kāda no RAIRU tiek pieprasīta jebkāda komercnoslēpumus vai personas datus saturoša informācija;
  • informācijas saņēmējs ar vislielāko rūpību un uzmanību apņemas rūpēties par saņemtās informācijas drošību un aizsardzību, kā arī šādas informācijas apstrādē ievērot piemērojamo normatīvo aktu prasības;
  • ja darījumu partneris lūdz iesniegt komercnoslēpumu saturošu informāciju, šādas informācijas izpaušana ir būtiska Pušu tiesisko attiecību nodibināšanai, un RAIRU valde piekrīt šādu informāciju izpaust, šādā gadījumā starp pusēm ir slēdzams konfidencialitātes līgums, kura ietvaros ir jāparedz līgumsods par komercnoslēpuma izpaušanu;
  • ja RAIRU konstatē, ka sadarbības partneris nerīkojas atbilstoši vispārpieņemtajām un šajā politikā aprakstītajām RAIRU vērtībām, RAIRU norāda, kas labojams vai uzlabojams. RAIRU jebkurā gadījumā patur tiesības atcelt neizpildītos pasūtījumus, pārtraukt turpmākus pasūtījumus un/vai lauzt līgumu ar sabiedrības partneri gadījumā, ja pieļauti būtiski ētikas, darba vides – drošības, konfidencialitātes u.c. pārkāpumi vai, ja sadarbības partneris atsakās veikt uzlabojumus;
  • ja RAIRU darījuma partnera rezidences valstī esošā likumdošana atšķiras no Latvijas Republikas likumdošanas, šādā gadījumā RAIRU vadās tikai no Latvijas Republikas likumdošanas;
  • ja RAIRU ir jāizdara izvēle – izpaust komercnoslēpumu vai personas datus un noslēgt līgumu, vai neizpaust komercnoslēpumu vai personas datus, zaudējot iespēju noslēgt līgumu, šādā gadījumā RAIRU viennozīmīgi lemj par labu personas datu un komercnoslēpuma aizsardzībai;
  • RAIRU ir tiesības no klientiem vai darījumu partneriem pieprasīt informāciju ne mazākā apmērā, kādā šo informāciju no RAIRU ir pieprasījuši RAIRU darījumu partneri vai klienti.

PIELIKUMI

1. Pielikums

 10 ANO Globālā līguma kustības principi

Principi, kas saistīti ar cilvēktiesībām:

1. Uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludinātās cilvēktiesības.

2. Uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos.

Principi, kas saistīti ar darba tiesībām:

3. Uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu.

4. Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu. Tas nozīmē, ka jebkurš darbinieks var brīvi uzsākt un brīvi izbeigt darba tiesiskās attiecības.

5.Uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu. Tas nozīmē, ka RAIRU netiek nodarbināti bērni, kas ir jaunāki par 15 gadiem, bet bērni, kas ir sasnieguši minimālo nodarbinātībai pieļaujamo vecumu, netiek nodarbināti bīstamos darba apstākļos vai darbos, kas varētu kaitēt bērna personīgajai izaugsmei, tikumībai un attīstībai.

6.Uzņēmums nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā.

Principi, kas saistīti ar apkārtējo vidi:

7. Uzņēmumiem ir jāsaudzē apkārtējā vide.

8. Uzņēmumiem jāveicina atbildība par apkārtējo vidi.

9. Uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana

Princips pret korupciju un kukuļdošanu uzņēmējdarbībā:

10. Uzņēmumiem ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos (gan pret kukuļdošanu, gan naudas vai citu labumu izspiešanu).

Saite uz dokumentu: RAIRU politika